Euro projekt – euro szansa

Przesłane przez dnia Dec 3, 2014 w Aktualności, Dla rodzica, O szkole | Comments Off

 

kapunia

 

Projekt “Euro projekt – euro szansa”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Żychlin realizuje projekt pn. Euro projekt – euro szansa

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt zakłada wsparcie dla 130 uczniów (kobiet i mężczyzn) Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) w postaci zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych w postaci koła dziennikarskiego. Projekt zakłada ponadto prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego, doradca zawodowy przybliży uczniom Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie zagadnienia z zakresu identyfikacji predyspozycji zawodowych, rynku pracy, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, tworzenia indywidualnych planów działań edukacyjnych i zawodowych.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu zorientowana jest na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz humanistycznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

W ramach realizacji projektu wdrożone zostaną nowoczesne metody nauczania cechujące się wyższą skutecznością od tradycyjnych metod stosowanych dotychczas w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie. Nastąpi to poprzez zakup wielozadaniowej bazy programowo – sprzętowej oraz centrum informacyjnego wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu oraz w dalszej działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Cele założone w projekcie spójne są z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 -2013. Podjęte działania przyczynią się do realizacji programów rozwojowych Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum ZS Nr 1 w Żychlinie, przyczyniając się do osiągnięcia efektu realizacji Priorytetu IX POKL w województwie łódzkim.

Projekt realizowany jest z zgodnie z zasadami niedyskryminacji oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Zamówienia w ramach projektu