Samorząd uczniowski

Opiekun Samorządu: pan Tomasz Dankiewicz

Rzecznik praw ucznia: pani Jolanta Adamkiewicz

Przewodniczący Kacper Dudkiewicz  kl. II
Zastępca Karolina Justyńska kl. II
Skarbnik Karolina Kroczyńska kl. II
Sekretarz Lidia Ambroziak kl. II

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie szkoły. Szczególny nacisk kładzie na: 

  1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
  2. Nabywanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z praw i przestrzegania obowiązków ucznia.
  3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział uroczystościach szkolnych.
  4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
  5. Tworzenie silnej więzi pomiędzy wszystkimi uczniami.
  6. Podtrzymywanie tradycji w szkole, kształtowanie postaw patriotycznych.
  7. Włączenie rodziców w sprawy szkoły.
  8. Organizowanie wolnego czasu, preferowanie aktywności ruchowej, umysłowej i zdrowego stylu życia. 
  9. Zmniejszenie stopnia agresji i przemocy w szkole.