Historia

Historia naszej szkoły sięga pierwszych lat powojennych. Już w kwietniu 1945 r. powstało Gimnazjum, które w 1948 r. otrzymało nową formę organizacyjną. Na jego miejsce zostaje powołana Szkoła 11-letnia Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego  i Licealnego. Siedzibą szkoły został nowy budynek przy ulicy Łukasińskiego 27.    W czerwcu 1959 r. władze nadały szkole imię Adama Mickiewicza. Uroczystość połączono z przekazaniem szkole sztandaru, ufundowanego przez rodziców  i społeczeństwo miasta Żychlina.

W 1964 r. następuje podział szkoły – na Szkołę Podstawową Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza.

W 2002 r. zostaje powołany Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza i Gimnazjum Publiczne w Żychlinie.

Jedną z ciekawszych inicjatyw podjętych przez liceum było utworzenie Muzeum Szkolnego.   Od 1961 r. rozpoczęto zbieranie eksponatów – muzeum wzbogacali nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz absolwenci szkoły. W zbiorach znajdują się eksponaty archeologiczne, historyczne, etnograficzne oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

W pracy edukacyjnej i samokształceniowej ważną rolę spełnia biblioteka szkolna  z bogatym zasobem lektur, opracowań, wydań encyklopedycznych  i albumowych,  z których można skorzystać również na miejscu – w czytelni. Imponujący jest księgozbiór biblioteki – ponad 25 tysięcy woluminów.

We wrześniu 2003 r. zostało otwarte nowoczesne Centrum Multimedialne, by można było korzystać z Internetu nie tylko na zajęciach z informatyki. W końcu listopada 2005 r. szkoła wzbogaciła się o kolejne ICM, tym razem wyposażone w nowoczesne PC-ty pracujące pod systemem operacyjnym Windows XP.

W szkole znajdują się trzy dobrze wyposażone sale komputerowe, w tym jedna bardzo nowoczesna, posiadająca komputery typu Macintosh, pracujące pod systemem operacyjnym MacOsX w sieci bezprzewodowej – radiowej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że młodzież musi mieć dostęp do nowoczesnych sposobów gromadzenia informacji.

Do chwili obecnej liceum ukończyło ponad 3 tysiące uczniów. Wielu z nich  z powodzeniem podejmowało studia na różnych, również renomowanych uczelniach państwowych. Wśród naszych absolwentów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a także działacze społeczni i polityczni.

Od 2002 r. działa w naszej szkole Szkolny Klub Europejski – GIMLO, który skupia młodzież zainteresowaną problematyką europejską. Głównym celem działalności klubu jest propagowanie idei zjednoczonej Europy, szerzenie informacji o krajach członkowskich UE, kultywowanie dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie współpracy między młodymi Europejczykami. Współpracujemy również z wieloma szkołami krajowymi.

Od wielu lat czynnie uczestniczymy w tradycyjnych dorocznych spotkaniach nauczycieli i młodzieży wspólnoty Mickiewiczowskiej, organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Uczniowie uzdolnieni, chcący uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych, jak  i różnych konkursach tematycznych mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli  na konsultacjach indywidualnych i kołach zainteresowań. Istnieje możliwość zorganizowania kółek zgodnie z zainteresowaniami młodzieży. Dla tych, którzy mają trudności w nauce, istnieje możliwość zorganizowania zajęć wyrównawczych, o ile młodzież zechce z nich skorzystać.

W 2002 r. została oddana do użytku nowoczesna, dobrze wyposażona hala sportowa, gdzie nasza młodzież może rozwijać swoje zainteresowania sportowe nie tylko na lekcjach, ale również w ramach SKS.

Bazując na programie wychowawczym wspieramy młodzież w jej wszechstronnym rozwoju, umacniamy w niej poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształcić umiejętności społeczne. Troszczymy się wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie  i innych, wolność myślenia, tolerancja.   Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co dzieje się w szkole. Uczestniczą w organizowaniu imprez na terenie szkoły  i środowiska, prowadzą szkolny radiowęzeł.

Rodzice naszych uczniów mają prawo do współdecydowania w procesie wychowawczym. Współpracują z dyrekcją, pedagogiem i wychowawcami poprzez Radę Rodziców, a także przez bezpośrednie kontakty osobiste.

 

Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole będzie spełnieniem oczekiwań uczniów, jak również najlepszą inwestycją na przyszłość.